English
Site Map : Login : Text Only : Screen Reader : Text Size: Decrease Font Size Increase Font Size

School logo Ysgol Treferthyr

Ysgol Treferthyr
Criccieth
Criccieth
LL52 0DS

Grant Amddifadedd Disgyblion 2017 -18

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion  Ysgol Treferthyr
Diben y Grant Datblygu  Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy'n dod o deuluoedd incwm isel ac sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (PYD).Disgwylir i ysgolion ddefnyddio'r cyllid hwn i'r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at welliannaui ddysgwyr sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Fel ysgol rydym am ddysgu o'r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy:

1.gynllunio ymyriadau sy'n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad plant o gefndiroedd difreintiedig, ac sy'n nodi'n glir yr hyn a ddisgwylir gan yr ymyriad, gan fonitro cynnydd disgyblion yn gyson a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad.

2.integreiddio cynlluniau ar gyfer defnyddio'r GDD i'n Cynllun Datblygu Ysgol, gan selio arferion ar dystiolaeth dda a'u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.

3.gydbwyso ymyriadau ysgol gyfan ac ymyriadau wedi'u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael budd fel unigolyn a bod yr ysgol gyfan yn meithrin ei gallu i helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.

Yn 2017-18  rhoddwyd i Ysgol Treferthyr ddyraniad Grant Datblygu Disgyblion o 19,650

Yn Ysgol Treferthyr mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi'i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Gwynedda GwE, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy'n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio'r cyllid sydd ar gael i:

  • Er mwyn lleihau maint dosbarthiadau cyflogir cymhorthydd L4 i addysgu'r Meithrin ar wahan eleni [5 bore @2 awr +1 prynhawn cynllunio] ar gost o  8,450
  • Cyflogir Cymhorthydd L4 am 12.5  awr yr wythnos er mwyn targedu disgyblion    8,450
  • Rhaglen SAFMEDS gyda Prifysgol Bangor  1,050
  • Hyfforddiant - rhyddhau 1 athro ac 1 cymhorthydd ar gyfer hanner diwrnod o hyfforddiant Headsprouts      160 
  • Rhaglen ymyrraeth 'Headsprout' - Darllen Saesneg          750
  • Hyfforddiant - rhyddhau 1 athro ac 1 cymhorthydd ar gyfer diwrnod o hyfforddiant Headsprouts             320 
  • Ail ymuno a chynllun 'Pivotal'            450
  • TT Rock Stars                         159.50
  • 139.50 yn dod o gyllideb yr ysgol
  • Nid yw'n briodol i'r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion.


© 2009 developed and powered by STconnect.co.uk